Tính Creatinin – Tính hệ số thanh thải Creatinin

Tính creatinin có hai cách tính: theo nước tiểu 24h và công thức Corkroft-Gault. Trong lâm sàng, người ta thường tính toán độ thanh lọc creatinin và độ thanh lọc …

Tính Creatinin – Tính hệ số thanh thải Creatinin Đọc bài »