Phụ lục XXIV Thông tư 32/2023/TT-BYT: Quy định về Mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ

Phụ lục XXIV Thông tư 32/2023/TT-BYT quy định về các mẫu giấy khám sức khỏe dùng cho người chưa đủ 18 tuổi và người từ đủ 18 tuổi trở lên …

Phụ lục XXIV Thông tư 32/2023/TT-BYT: Quy định về Mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ Đọc bài »