Tính BMR (Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của cơ thể) – BMR Calculator

Tính chỉ số BMR cho ta biết mức năng lượng tối thiểu mà cơ thể cần để duy trì các hoạt động bình thường của cơ thể ở trạng thái …

Tính BMR (Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của cơ thể) – BMR Calculator Đọc bài »