Xơ gan Child A (xơ gan Child Pugh A) là gì ?

Xơ gan Child A (xơ gan Child Pugh A) là xơ gan phân lớp A theo thang điểm xơ gan Child Pugh. Đây là xơ gan mức độ nhẹ nhất của …

Xơ gan Child A (xơ gan Child Pugh A) là gì ? Đọc bài »