Xơ gan Child B (xơ gan Child Pugh B) là gì ?

Xơ gan Child B (xơ gan Child Pugh B) là xơ gan được xếp loại B theo thang điểm đánh giá độ xơ gan Child Pugh. Xơ gan Child Pugh …

Xơ gan Child B (xơ gan Child Pugh B) là gì ? Đọc bài »